CALENDAR SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL
CALENDAR SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL
Posted by Jimmy on 4th December 2015
| 1331 views

 

 

SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 APROBAT,

 

                                                                                                                                        BRADISTEAN   LUCIAN   IONEL

                                                     

 

 

PLANUL DE ACŢIUNE ŞI CALENDARUL IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

 

 

Obiecte auditabile Recomandări Plan de acţiune

 

Calendarul implementării Responsabil cu implementarea
Obiectivul I. Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern/managerial (cf. art. 2, al. 1 şi art. 3 al. 1, al OMFP 946/2005, rep.)
Verificarea existentei  actului de decizie IMPLEMENTAT
Analiza componenţei  anexei la dispozitie cu componența comisiei IMPLEMENTAT
Examinarea modului de organizare si de lucru  a comisiei de monitorizare; Existenta regulamentului de funcţionare a Comisiei de monitorizare;

Registrul de procese-verbale al Comisiei de monitorizare;

1.      Cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale privind Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern/managerial (cf. art. 2, al. 1 şi art. 3 al. 1, al OMFP 946/2005, rep.)

  1. Cunoasterea si exercitarea atributiilor fiecarui membru al comisiei de monitorizare coordonare si îndrumare metodologică a implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCIM).

3.      Participarea efectivă la lucrările comisiei, a tuturor membrilor si întocmirea proceselor verbale care se vor înscrie în Registrul de procese verbale al comisiei de monitorizare.

4.      Consemnarea în procesele verbale încheiate a rezultatelor si hotărârilor adoptate de comisia de monitorizare în cadrul întâlnirilor de lucru.

5.      Comisia va actualiza periodic programul cel putin o data la 12 luni si va urmări realizarea obiectivelor si actiunilor propuse în program.

1. Instruirea comisiei de monitorizare în vederea cunoasterii Legislatiei în vigoare în ceea ce priveste implementarea controlului intern managerial, atât prin studiu individual cât si prin cursuri sustinute de specialisti in domeniu, tinand cont de gradul de cunoastere a continutului si etapelor de implementare a SCM.

2. Instruirea întregului personal, prin participare la cursuri sustinute de specialisti în domeniu cât si prin studiu individual a Legislatiei privind implementarea SCM.

3. Comisia de monitorizare trebuie să îndeplinească prevederile art. 2 din Regulamentul comisiei de monitorizare  iar presedintele comisiei prevederile art. 4 din Regulament.

4. Conducătorii compartimentelor trebuie să-si realizeze  atributiile prevăzute la art. 5 din Regulament iar secretarul comisiei, prevederile art. 8  din Regulament.

 

 

 

 

29.05.2015

 

Presedintele comisiei de monitorizare;

Membrii comisiei de monitorizare

 

Aprecieri şi recomandări referitoare la pertinenţa activităţilor de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică desfăşurate de CM. Monitorizarea implementării sistemului de control intern managerial prin monitorizarea implementării fiecarui standard din cele 25 de standarde prevăzute de OMFP 946/2005 republicat în cadrul fiecarui compartiment. Comisia de implementare a SCIM monitorizează implementarea fiecărui standard din cele 25 de standarde prevăzute de OMFP 946/2005 în cadrul compartimentelor functionale.

Urmăreste realizarea obiectivelor si a actiunilor propuse în program, acordă alte termene în situatia în care obiectivele nu au fost realizate.

Pana la

31. 08.2015 vor fi implementate un număr de minim 12 standarde

Diferenta pana la 22 de standard vor fii implementate până la 30.03.2016.

Presedintele comisiei de monitorizare
OBIECTIVUL 2

Analiza elaborării şi dezvoltării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial – la data de 29.05.2015

(cf. art. 2, al. 2 şi 3, al OMFP 946/2005, rep.)

Verificarea elaborării şi aprobării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial  

 

 

 

IMPLEMENTAT

 

Conducătorul entitătii

Analiza completitudinii şi actualităţii Programului SCM, cu structura: obiective, activităţi, responsabilităţi, termene şi a alte componente ale măsurilor respective.

 

1.Actualizarea programelor de dezvoltare a sistemului de control intern managerial elaborate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale în functie de modificările  organizationale care impun revizuirea obiectivelor.

2.Urmărirea de către compartimentul de audit intern  prin monitorizare a activitătii privind actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul structurilor functionale conform PS -06.

3.Comisia de monitorizare constituită la nivelul entitatii locale si la unitatea subordonată vor analiza periodic modul de elaborare si stadiul de realizare a etapelor si termenelor de implementare a Programelor de dezvoltare a SCM si vor stabili măsurile adecvate pentru realizarea unui sistem de control eficient.

4.Conducătorul  unitătii dministrativ teritoriale va monitoriza elaborarea si actualizarea Programului de dezvoltare a SCM pe care il va aproba precum si stadiul de realizare a măsurilor si actiunilor cuprinse în program si va propune luare de măsuri cu privire la inlăturarea disfunctionalitătilor.

5.Includerea in  fiecare Program de dezvoltare a SCM actualizat a actiunilor de perfectionare profesională în conformitate cu cerintele stabilite.

Monitorizarea  implementării Programului de dezvoltare a SCM  la nivelul structurilor functionale de către comisia de monitorizare ,compartimentul de audit si conducerea entitatii. Permanent Comisia de monitorizare

 

Analiza stadiului implementării Programului SCM, pe baza documentului Situaţia centralizatoare, trimestrial la data de 29.05.2015, realizat în conf. cu Anexa 3, Capitolul I din OMFP nr. 946/2005, republicat, care reprezintă anexă la Raportul de audit intern.

 

1. Cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale privind elaborarea şi dezvoltarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial (cf. art. 2, al. 2 şi 3, al OMFP 946/2005, rep.).

2. Comisia pentru monitorizare, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvolătării sistemului de control intern/ managerial va urmări  cunoasterea de către toti salariatii institutiei a Planului strategic – în vederea definirii misiunii entităţii publice. Va prelucra cu tot personalul instituţiei obiectivele generale şi specifice, răspunderea fiecărui salariat pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor specifice fişei postului astfel încât acestea să răspundă la pachetul SMART.

3. Fiecărui coordonator de compartiment îi revine sarcina de a efectua control intern asupra îndeplinirii obiectivelor personalului din subordine şi de a comunica rezultatele Comisiei pentru monitorizare, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvolătării sistemului de control intern / managerial.

4. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial trebuie adus la cunostinta intregului personal din unitatea administrativă in vederea cunoasterii etapelor care trebuie implementate, a standardelor aplicabile, in vederea cresterii eficacitatii masurilor de implementare prin tabel cu semnatura de luare la cunostintă.

5. Cunoasterea de către fiecare salariat a obiectivelor specifice compartimentului in care lucrează si a obiectivelor generale ale unitătii precum si a atributiilor pe care le are in cadrul compartimentului stipulate de altfel in fisa postului în vederea implementării si dezvoltarii sistemului de control intern managerial (SCM).

6. Participarea efectivă la implementarea fiecarei etape prevazute in Programul de dezvoltare a controlului intern si colaborarea eficienta cu grupul de lucru care are atributii de monitorizare a controlului intern

 

-Comisia de monitorizare va inventaria obiectivele specifice fiecărui compartiment si activitatile desfasurate de fiecare compartiment functional din cadrul aparatului executiv si va concluziona daca aceste activităti sunt suficiente pentru îndeplinirea obiectivelor specifice si dacă se regasesc în fisa postului fiecarui salariat care are ca responsabilitate indeplinirea atributiilor compartimenului in care lucrează.

-Comisia va urmări ca obiectivele stabilite fiecarui compartiment să îndeplinească conditiile impuse de pachetul SMART.

– Coordonatorul fiecarui compartiment din aparatul executiv va efectua controlul intern asupra obiectivelor pe care le are de îndeplinit personalul din subordine.

– Comisia de monitorizare va aduce la cunostintă intregului personal etapele de implementare a controlului intern managerial.

 

 

– Comisia de monitorizare va analiza obiectivele specifice compartimentului si atributiile fiecărui compartiment si le va compara cu fisa postului astfel încât ele să corespundă îndeplinirii obiectivelor generale ale unitătii administrativ-teritoriale si să fie posibilă implementarea si dezvoltarea controlului intern managerial.

– Comisia de monitorizare va participa efectiv, la implementarea fiecarei etape din programul de dezvoltare a controlului prin monitorizarea fiecarei activităti.

Permanent Comisia de monitorizare a SCM
Aprecieri şi recomandări cu privire la modul de elaborare şi dezvoltare a Programului SCM.

 

Coordonarea si îndrumarea metodologică a fiecarui compartiment din aparatul executiv de către comisia de monitorizare în vederea implementării programului de dezvoltare a controlului intern managerial în cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL prin cunoasterea fiecarui standard prevazut de OMFP 946/2005 si a Legislatiei aplicabile. Aplicarea articolului 2 din Regulament si întocmirea chestionarelor de autoevaluare pentru toti salariatii în vederea cunoasterii fiecarui standard si a cerintelor pentru a fi implementat

 

 

Permanent Comisia de monitorizare

 

 

.

 

OBIECTIVUL III.

Implementarea sistemului de control intern/managerial (SCM) la nivelul entităţilor publice

Analiza obiectivelor entităţii Îmbunătătirea capacitătii de definire a obiectivelor  prin includerea personalului implicat in implementarea SCM in Programe de pregatire profesională

Conducatorul unitătii va monitoriza procesul de definire a obiectivelor care trebuie sa fie clare concrete si măsurabile  cu respectarea concordantei intre obiectivele strategice, obiectivele generale ,obiectivele specific si obiectivele individuale.

IMPLEMENTAT Permanent Conducerea entitătii
Stabilirea activităţilor/

acţiunilor ataşate obiectivelor

Conducerea unitătii va dispune revizuirea activitatilor în cazul în care nu au fost identificate corespunzator si vor monitoriza întreg procesul.  

IMPLEMENTAT

Permanent  

Stabilirea indicatorilor de performanţă Conducerea unitătii adiministrative va dispune reanalizare indicatorilor de performantă astfel  încât acestea să poată să fie asociati obiectivelor si

să contribuie la măsurarea completă a acestora.

Conducătorul unitătii administrative va monitoriza procesul de stabilire a indicatorilor de performantă  si va urmării ca acestea să se regăseasca în cadrul documentelor specific, respectiv strategie, politici de dezvoltare, documente de organizare, Programul de dezvoltare a SCM, planuri de activitate.

 

Corelarea între indicatorii stabiliti si rezultatele planificate Permanent Conducătorul societații
Gestionarea riscurilor la nivelul entităţii Cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale privind elaborarea şi dezvoltarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial (OMFP 946/2005, rep.)

Constientizarea intregului personal despre importanta organizării controlului intern si implementarea fiecarei etape din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial în vederea cresterii eficacitatii măsurilor de implementare si realizarea obiectivelor entitătii.

Realizarea indicatorilor de performanta atasati fiecarui obiectiv si activitate.

Cunoasterea de către fiecare salariat a obiectivelor specifice compartimentului în care lucrează si a obiectivelor generale ale unitătii precum si a atributiilor pe care le are în cadrul compartimentului stipulate de altfel in fisa postului in vederea implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial (SCM).

Membrii comisiei de monitorizare trebuie sa cunoască OMFP 946/2005 republicat si să elaboreze si să actualizeze programul de dezvoltare a SCM care trebuie să cuprindă obiectivele, actiunile, responsabilitătile, termenele si alte componente ale măsurilor.

Managementul societatii va dispune structurii responsabile cu implemnetarea SCM să procedeze la indentificarea, evaluarea, tratarea si monitorizarea riscurilor în conformitate cu cerintele standardului de control intern managerial Managementul riscului.

 

Coordonatorii compartimentelor vor identifica riscurile asociate activitatilor si le vor evalua si trata implementandu-se instrumentele de control, în vederea menţinerii riscurilor de  limitele acceptabile.

Riscurile asociate activitatilor vor fi cuprinse de către echipa de gestionare a riscurilor in Registrul riscurilor pe societate.

Comisia de monitorizare va întocmi cu ocazia evaluarii stadiului implementarii SCM  Registrul proceselor-verbale.

Participarea efectiva a intregului personal din aparatul executiv  la implementarea fiecarei etape prevazute in Programul de dezvoltare a controlului intern si colaborarea eficienta cu grupul de lucru care are atributii de monitorizare a controlului intern

Coordonarea si îndrumarea metodologică a fiecarui compartiment din aparatul executiv de către comisia de monitorizare în vederea implementării programului de dezvoltare a controlului intern managerial în cadrul societatii prin cunoasterea fiecarui standard prevazut de OMFP 946/2005 si a Legislatiei aplicabile.

Presedintele comisiei de monitorizare va elabora chestionarul pentru autoevaluarea membrilor cu scopul evaluarii nivelului de cunoastere a prevederilor OMFP 946/2005.

 

– Instruirea comisiei de monitorizare a implementarii SCM dar si a întregului personal cu Legislatia si documentele necesare în fiecare etapă de implementare a SCM

 

– Comisia va urmări ca fiecare salariat să cunoască obiectivele generale, obiectivele specifice compartimentului, activitătile desfăsurate în cadrul compartimentului, indicatorii de performanta si modul de implementare a SCM  dar si modul de raportare.

 

 

– Fisele de evaluare si chestionarele de autoevaluare a SCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aplicarea art. 2 alin d din Regulamentul comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii SCM.

 

 

 

 

 

Aplicarea procedurii operationale privind managementul riscului;

– Asigurarea pregătirii profesionale pentru personalul implicat în implementarea standardului Managementul Riscului în scopul întelegerii unitare a acestui proces.

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015

 

 

31.12.2015

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

Comisia de monitorizare a SCM

 

 

 

 

Comisia de monitorizare a SCM

 

 

 

 

Comisia de monitorizare a SCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de monitorizare a SCM

 

 

 

 

 

Comisia de monitorizare a SCM

Comisia de monitorizare a SCM

 

 

 

 

Comisia de monitorizare a SCM

 

 

 

 

 

 

Comisia de monitorizare a SCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de monitorizare a SCM

 

 

 

 

 

Comisia de monitorizare a SCM

Analiza modului de elaborare a procedurilor formalizate pentru activităţile identificate Conducerea societatii va dispune inventarierea activitătilor procedurabile pentru care nu au fost elaborate proceduri de lucru de către responsabilii de compartimente si vor elabora procedurile respective conform normelor.

Conducerea unitătii va dispune reanalizarea si revizuirea procedurilor existente în cazul în care conditiile de realizare a activitătilor procedurale s-a modificat.

-Actualizarea tabelului cu activităti procedurabile în vederea inventarierii activitătilor care nu au procedura operationale elaborate. Permanent Comisia de monitorizare a SCM

 

Conducerea societătii

OBIECTIVUL IV  Implementarea standardelor de control intern/managerial
Evaluarea stadiului de implementare a Standardelor de control intern/managerial la data de 29.05.2015, prevăzute de OMFP nr. 946/2005 Se va completa chestionarul de autoevaluare de către fiecare salariat al societatii. Completarea chestionarelor de autoevaluare anexa E din OMFP 946/2005 31.12. 2015 Comisia de monitorizare a SCM

 

Stadiul implementării celor 25 de standarde de control intern/managerial la 29.05.2015 la nivel de entitate publică.

 

Se va completa  Chestionarul de autoevaluare de către fiecare coordonator de compartiment conform anexei 4.1 OMFP 946/2005  respectiv Situaţiei sintetice a rezltatelor autoevaluării anexa 4.2 OMFP 946/2005

Conducerea societatii va dispune măsurile organizatorice si functionale necesare în vederea cresterii nivelului de implementare prin stabilirea termenelor, responsabililor si va urmării ca acestea să fie duse la îndeplinire.

Pentru fiecare standard va stabili cerinte minime astfel încât după realizarea lor standardul să poată fii considerat implementat.

Conducerea va urmării ca raportările efectuate, urmare a autoevaluărilor, realizate să reflecte situatia reală.

Conducerea unitătii administrativ teritoriale va monitoriza si responsabiliza personalul implicat astfel încât să se realizeze actiunile necesare pentru implementarea standardelor.

Va asigura pregătirea corespunzatoare astfel încăt să inteleagă principiile procesului de implementare, modalitătile si scopurile fiecarui standard, astfel încât să poată initia actiuni corespunzatoare în vederea implementării standardelor.

Se va completa anexa 4.1. si 4.2. din OMFP 946/2005 la termenele prevazute în actul normativ.

–     realizarea Programului de implementarea a SCM;

–   realizarea actiunilor din Program privind pregătirea profesională;

31.12.2015 Comisia de monitorizare a SCM

Conducerea societătii

Analiza cauzelor care au condus la neimplementarea standardelor de control intern/managerial şi formularea de recomandări vizând îmbunătăţirea acestui proces în perioada următoare Nerespectarea OMFP 946/2005 cu modificările si compeltările ulterioare

Compartimentul de audit va monitoriza implementarea standadrelor si va semnala disfunctiile care apar în cadrul procesului de implemnetare formulând recomandări în vederea înlăturării deficentelor constatate.

Instruirea personalului  în vederea aplicării OMFP 946/2005 republicat

Cuprinderea în planul de audit a evaluării implementării SCM.

Permanent Comisia de monitorizare a SCM

Conducerea societătii.

OBIECTIVUL V Întocmirea raportărilor trimestriale şi anual cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial
Verificarea conformităţii datelor conţinute de raportările trimestriale cu privire la stadiul implementării SCM, transmise entităţilor publice ierarhic superioare. Se va urmări respectarea OMFP 946/2005 privind Codul controlului intern republicat, OMFP 1389/2006 privind modificarea şi completarea OMFP 946/2005, se vor întocmi anexele prevăzute pentru raportare de acest ordin. Se vor întocmi raportările trimestriale cu privire la stadiul implementării SCM atât de ordonatorul principal cât si de cel tertiar. Trimestrial Comisia de monitorizare a SCM

 

Verificarea transmiterii raportărilor trimestriale entităţilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard şi a termenelor de raportare – Situaţia centralizatoare, Anexa 3, Capitolul I din OMFP nr. 946/2005, republicat. Se va urmări respectarea OMFP 946/2005 privind Codul controlului intern republicat, OMFP 1389/2006 privind modificarea şi completarea OMFP 946/2005, se vor întocmi anexele prevăzute pentru raportare de acest ordin, referitor la situatia centralizatoare anexa 3 cap. 1 din OMFP 946/2005. Se va intocmi Situaţia centralizatoare, Anexa 3, Capitolul I din OMFP nr. 946/2005, republicat. Trimestrial/

Anual

Comisia de monitorizare a SCM

 

Verificarea conformităţii datelor conţinute de raportările anuale cu privire la stadiul implementării SCM. Se va urmări respectarea OMFP 946/2005 privind Codul controlului intern republicat, OMFP 1389/2006 privind modificarea şi completarea OMFP 946/2005, se vor întocmi anexele prevăzute pentru raportare de acest ordin, referitor la situatia centralizatoare anexa 3 cap. 1 din OMFP 946/2005. Se vor întocmi raportările anuale. Termenul prevăzut în actul normativ OMFP 946/2005 republicat. Comisia de monitorizare a SCM

Conducerea societătii

 

Verificarea întocmirii şi aprobării anuale a Stadiul implementării SCM, conform rezultatelor autoevaluării, în conformitate cu Situaţia centralizatoare, Anexa 3, Capitolul II din OMFP nr. 946/2005, republicat Se va urmări respectarea OMFP 946/2005 privind Codul controlului intern republicat, OMFP 1389/2006 privind modificarea şi completarea OMFP 946/2005, se vor întocmi anexele prevăzute pentru raportare de acest ordin, referitor la anexa 3 cap 2, din OMFP 946/2005. Se va intocmi Situaţia centralizatoare, Anexa 3, Capitolul II din OMFP nr. 946/2005, republicat. Anual, la termenul prevăzut în actul normativ OMFP 946/2005 republicat. Comisia de monitorizare a SCM

Conducerea societătii

 

Verificarea ataşării Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la situaţiile financiare anuale, cu respectarea formatului standard – Anexa 4.3. din OMFP nr. 946/2005, republicat. Conducerea societatii va dispune măsurile necesare în vederea elaborării raportului anual asupra SCIM la data închiderii exercitiului financiar, raport care va cuprinde informatii în legătură cu gradul de conformitate a sistemului de control intern în functie de numărul de standard implementate, inclusiv pentru entitătile aflate în subordine.

Formularea declaratiilor conducătorului entitătii se va realiza pe baza datelor si constatărilor rezultate din activitatea de autoevaluare a stadiului sistemului de control intern managerial, controalelor, rapoartelor de audit intern si audit extern.

Se va urmări respectarea OMFP 946/2005 privind Codul controlului intern republicat, OMFP 1389/2006 privind modificarea şi completarea OMFP 946/2005, se vor întocmi anexele prevazute pentru raportare de acest ordin, referitor la anexa 4.3 din OMFP 946/2005.

Se va intocmi raportul asupra sistemului de control intern managerial conform anexei 4.3. din OMFP 946/2005 republicat. Anual, la termenul prevăzut in actul normativ OMFP 946/2005 republicat. Comisia de monitorizare a SCM

Conducerea societătii

 

 

    SC DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL,                                                                                                                                

 

Presedinte comisie SCIM,

 

Vîrvan Flore

 

Vicepresedinte SCIM,

 

Sîrghi Florin Viorel

 

Comments

comments