PROCEDURI SCIM -COD ETIC
PROCEDURI SCIM -COD ETIC
Posted by Jimmy on 17th June 2015
| 2165 views

SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL ANGAJAȚILOR DIN CADRUL SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

CAPITOLUL I

Referinte principale
Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.50/2007;
Legea nr.251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor,functionarilor publici si unor persoane cu functii de conducere, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si entitatile publice;
Legea nt.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul MF nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor;
Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii .
CAPITOLUI II
Domeniul de aplicare, obiective si principii generale
Art.1
Domeniul de aplicare
(1) Codul etic si de integritate al functionarilor publici, reglementeaza normele de conduita profesionala si de integritate ale functionarilor publici, iar Codul etic si de integritate al personalului contractual din SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, reglementeaza normele de conduita profesionala si integritatea personalului contractual si sunt definite în continuare cod etic si de integritate.
(2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod etic si de integritate sunt obligatorii .
Art.2
Obiective
Obiectivele prezentului cod etic si de integritate urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciIor prestate, o buna administrare în realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie, prin:
a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel înalt a prestigiului SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL al personalului contractual;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptatit sa se astepte din partea angajatilor în exercitarea functiilor publice si din partea personalului contractual în exercitarea functiei;
c) crearea unui climat de încredere si respect reciproc între cetateni si personalul contractual din cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL.
Art.3
Principii generale
(1) Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarului public si a personalului contractual sunt cele prevãzute la art.3 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art.3 din Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au îndatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea functiei publice sau a functiei;
c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situatii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
e) impartialitatea, nediscriminarea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în exercitarea functiei publice;
f) integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici si personalului contractual le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea functiei sau a functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze în vreun fel de aceasta functie;
g) libertatea gândirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia în exercitarea functiei publice si în îndeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici si personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru îndeplinirea conformă a atributiilor de serviciu;
i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici si personalul contractual în exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.
(2) Principiile care guverneaza protectia avertizarii în interes public sunt urmatoarele:
a) principiul legalitatii, conform caruia autoritatile si institutiile publice din cadrul administratiei publice locale, institutiilor publice de asistenta sociala, au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, în întelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea,impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;
c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza încalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savârsita;
d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama ori sesizeaza încalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizarii în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public.
e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice sunt datoare sa îsi desfasoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor publice si al institutiilor publice.
g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;
h) principiul bunei-credinte, conform caruia este ocrotita persoana încadrata într-o autoritate publica, institutie publica sau în alta unitate bugetara care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o încalcare a legii.
Art.4
Termeni
În întelesul prezentului cod etic si de integritate , expresiile si termenii prevazuti la art 4 din Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, la art.4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice si la art.3 din Legea nr. 571/ 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza încalcari ale legii, au aceleasi semnificatii.
CAPITOLUL III
Norme generale de conduita profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual
Art.5
Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practica, în scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice, în limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.
(2) În exercitarea functiei publice si a atributiilor de serviciu, functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a câstiga si a mentine încrederea publicului în integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.
Art.6
Respectarea Constitutiei si a legilor
(1) Functionarii publici si angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Functionarii publici si personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrângerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice sau a functiilor contractuale detinute.
Art.7
Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
(1) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a apara cu loialitate prestigiul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Functionarilor publici si personalului contractual le este interzis:
a) sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu / raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
b) sa faca aprecieri în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare si în care SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati în acest sens; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu /raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, în alte conditii decât cele prevazute de lege; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu/ raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
d) sa dezvaluie informatiile la care au acces în exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu /raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura împotriva statului sau SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL
(3) Prevederile prezentului cod etic si de integritate nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a functionarilor publici si a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, în conditiile legii.
(4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul administratorului.
Art. 8
Libertatea opiniilor
În îndeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute sau a functiei contractuale, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale, iar în exprimarea opiniilor trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
Art. 9
Activitatea publica
(1) Relatiile cu mijloacele de informare în masa se asigura de catre un angajat desemnat de catre administratorul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL.
(2) Personalul contractual desemnat sa participe la activitati sau dezbateri publice, în calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat de administratorul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL ;
Art. 10
Activitatea politica
În exercitarea functiei publice sau a functiei contractuale detinute, personalului contractual le este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa colaboreze, atât în cadrul relatiilor de serviciu, cât si în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
d) sa afiseze la avizierul primariei sau a unitatilor subordonate însemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;
e) sa faca parte din conducerea partidelor politice sau organizatiilor politice.
f)conform Ordinului MF nr. 252/2004 privind Codul de conduita etica a auditorului intern, functionarii publici care ocupa functia de auditor intern trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic, in scopul indeplinirii in mod impartial a activitatilor; in acest sens ei trebuie sa isi mentina independenta fata de orice influente politice;
Art. 11
Folosirea imaginii proprii
În considerarea functiei publice sau a functiei contractuale pe care o detin, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si în scopuri electorale.
Art. 12
Cadrul relatiilor în exercitarea atributiilor functiei
(1) În relatiile cu personalul din cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, precum si în relatia acestora cu persoanele fizice sau juridice, personalul contractual este obligat sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul societatii, precum si ale persoanelor cu care intra în legatura în exercitarea functiei, prin:
a) întrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor în fata legii si a autoritatii publice, prin:
a) promovarea unor solutii coerente, similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt, conform principiului tratamentului nediferentiat;
b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea persoanelor, eficienta activitatii, precum si cresterea calitatii serviciului public, se recomanda respectarea normelor de conduita prevazute la art.12 alin.(1)- (3) si de catre celelalte subiecte ale acestor raporturi.
Art. 13
Conduita în cadrul relatiilor international
(1) Personalul contractual care reprezinta SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL în cadrul unor organizatii internationale, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.
(2) În relatiile cu reprezentantii altor state, functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) În deplasarile în afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.
Art. 14
Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor
Personalul contractual nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea în exercitarea functiilor publice sau a functiilor contractuale detinute, ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste functii.
Art. 15
Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor, personalul contractual are obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa îsi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si impartial.
(2) Personalul contractual are obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre societate, de catre alti salariati contractuali, precum si îndeplinirea atributiilor în mod privilegiat.
Art. 16
Obiectivitate în evaluare
(1) În exercitarea atributiilor specifice functiilor publice/contractuale si a functiilor publice / contractuale de conducere, personalul contractual are obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3 alin. (1) din prezentul cod etic si de integritate.
Art. 17
Folosirea prerogativelor de putere publica si folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute
(1) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a nu folosi prerogativele functiei publice sau a functiei contractuale detinute în alte scopuri decât cele prevazute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Personalul contractual are obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL sau din afara acesteia, în considerarea functiei pe care o detin.
(4) Personalul contractual are obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sa se înscrie în organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art. 18
Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionând în orice situatie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinând SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei contractuale detinute.
(3) Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care îi revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice în interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL pentru realizarea acestora.
Art. 19
Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau închirieri
(1) Orice angajat contractual poate achizitiona, concesiona sau închiria un bun aflat în proprietatea privata a statului sau a SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, supus vânzarii (concesionãrii, închirierii) în conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când a luat cunostinta, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vândute( concesionate, inchiriate);
b) când a participat, în exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vânzarii(concesionarii ,inchirierii) bunului respectiv;
c) când poate influenta operatiunile de vânzare, concesionare sau inchiriere sau când a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea(concesionarea, inchirierea) bunului nu au avut acces.
(2) Personalului contractual le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, supuse operatiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte conditii decât cele prevazute de lege.
(3) Prevederile alin. (1) – (2) se aplica în mod corespunzator si în situatia conflictului de interese.
CAPITOLUL IV
Coordonarea, monitorizarea si controlul aplicarii normelor de conduita profesionala pentru personalul contractual.
Art. 20
(1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza, monitorizeaza si controleaza aplicarea normelor prevazute de codul etic si de integritate pentru functionarii publici.
(2) Ministerul Administratiei si Internelor coordoneaza si controleaza aplicarea normelor prevazute de codul etic si de integritate, atât pentru functia publicã cât si pentru personalul contractual.
(3) Prin activitatea sa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici nu poate influenta derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplina din cadrul Primariei comunei Breaza, desfasurata in conformitate cu prevederile HG nr.1344/2007 privind Normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare;
(4) Prin activitatea sa Ministerul Administratiei si Internelor nu poate influenta derularea procedurii disciplinare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, desfasurata în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 21
Averizarea privind fapte de încãlcare a legii
Semnalarea unor fapte de încalcare a legii de catre functionarii publici si personalul contractual, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare în interes public si priveste:
a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni în legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau în legatura cu serviciul;
b) infractiuni împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii în exercitarea atributiilor de serviciu;
d) încalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
g) încalcari ale legii în privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
h) încalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijenta în serviciu;
j) evaluari neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
k) încalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL;
n) încalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.
Art. 22
Sesizarea privind încalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, conform art. 3 alin (2) lit „h”poate fi facuta, alternativ sau cumulativ:
sefului ierarhic al persoanei care a încalcat prevederile legale, potrivit art. 21;
b) administratorului, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
c) comisiei de disciplina din cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL;
d) organelor judiciare;
e) organelor însarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizatiilor neguvernamentale.
Art. 23
Protectia personalului contractual.
(1) În fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza:
a) avertizorii în interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, în conditiile art. 3 alin. (2) lit. h), pâna la proba contrara;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL au obligatia de a invita un reprezentant al sindicatului. Anuntul se face prin adresa cu cel putin 3 zile lucratoare înaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate. Comunicarea adresei se face cu semnatura de primire.
(2) În situatia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzându-i identitatea.
(3) În cazul avertizarilor în interes public, prevazute la art. 21 lit. „a” si lit.”b”, se vor aplica din oficiu masurile de protectie referitoare la protectia datelor de identitate a martorului protejat, prevazute la art. 12 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.
(4) În litigiile de munca sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari în interes public, facuta cu buna-credinta.
(5) Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi autoritati publice, institutii publice sau unitati bugetare, pentru a înlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii.
Art. 24
Rolul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL si a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
(1)In scopul aplicarii eficiente a dispozitiilor prezentului cod de conduita, administratorul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL va desemna un angajat, de regula din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita.
(2)Consilierul etic, exercita urmatoarele atributii:
a)acordarea de consultata si asistenta angajatilor SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, cu privire la respectarea normelor de conduita;
b)monitorizarea aplicarii prevederilor prezentului cod de conduita in cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL.
c)intocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre personalul contractual din cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL.
(3)Rapoartele prevazute la alin.(2) pct.”c” aprobate de administratorul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, se comunica angajatilor din cadrul societatii si se transmit trimestrial, la termenele si in forma standard stabilite prin instructiuni ale A.N.F.P.;
(4) Rapoartele SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL privind respectarea normelor de conduita vor fi centralizate de A.N.F.P. intr-o baza de date necesara pentru:
a)identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita profesionala, inclusiv a constrangerilor sau amenintarilor exercitate asupra unui functionar public pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator;
b)identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita profesionala;
c)adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
Art. 25
Conflictul de interese privind functionarii publici (angajatii contractuali)
(1)Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercita o funcţie publica are un interes personal de natura patrimonială, care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care ii revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
(2)Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenta deciziei şi suprematia interesului public.
(3) Funcţionarul public(angajatul contractual) este în conflict de interese dacă se afla în una dintre următoarele situaţii:
a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participa în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau ruda de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea funcţiei publice.
(4)In cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat sa se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi sa-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţa.
(5)In cazurile prevăzute la alin.(3), primarul la propunerea şefului ierarhic căruia ii este subordonat direct funcţionarul public în cauza, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţa.
(6)Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
Art.26
Incompatibilităţi privind functionarii publici si personalul contractual
(1)Incompatibilităţile privind funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de Legea nr.188/1999, republicata cu modificarile si completarile ulterioare – privind Statutul Functionarilor Publici, precum si dispozitiile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, actualizata.
(2) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice alta funcţie publica decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publica.
(3)Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publica, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;
(4)Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (3) lit. a) si c), functionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa reprezinte sau sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare.
(5)Funcţionarii publici(angajati contractuali) care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (3) lit. c) nu pot sa-si desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
(6)Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătura cu funcţia publica pe care o exercita.
Art.27
(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.
(2) Persoanele care se afla în situatia prevăzuta la alin. (1) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe;
(3) Orice persoana poate sesiza existenta situaţiilor prevăzute la alin. (1);
(4) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se constata de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.
Art.28
(1)Funcţionarii publici (angajatii contractuali) pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.
(2) In situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1), documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publica la care aceştia sunt numiţi.
Art.29
(1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publica.
(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspenda:
a) pe durata campaniei electorale, pana în ziua ulterioara alegerilor, dacă nu este ales;
b) pana la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publica, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit.
Art.30
(1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi sa exprime sau sa apere în mod public poziţiile unui partid politic, exceptie fac functionarii publici care ocupa o functie de auditor intern, care trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic .
CAPITOLUL V
Dispozitii finale
Art.31
(1)Angajatii contractuali din cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, sunt obligati sa indeplineasca indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate de administratorul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL sau de seful ierarhic superior, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala, si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile ori insarcinarile primate, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte personae de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
(2)La numirea in functie, precum si la incetarea rapoartului de serviciu, angajatii contractuali sunt obligati sa prezinte, in conditiile legii, administratorului SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL, declaratia de avere si declaratia de interese pe propria raspundere, cu privire la functiile si activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de functia publica pe care o exercita.
Art.32
Raspunderea
(1)Incalcarea dispozitiilor prezentului cod etic si de integritate, atrage raspunderea disciplinara a functionarilor publici si a personalului contractual, in conditiile legii;
(2)Comisia de disciplina are competenta de a cerceta angajatii din cadrul SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL care incalca prevederile prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, in conditiile legii.
(3)Persoanele desemnate de administrator de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de catre personalul contractual si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, vor avea in vedere respectarea prevederilor Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
(4)In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii;
(5)Personalul contractul raspunde patrimonial potrivit legii, in cazul in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduit profesionala, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL                       Avizat,
Administrator,                                                             Secretar,
Bradistean Lucian Ionel                                 Maior Gianina Paula

Comments

comments